• IMG 1201
  • IMG 1186
  • IMG 1208
  • IMG 1210
  • IMG 1232
  • IMG 1227

Gichin Funakoshi

Taiji Kase

Nakajame Masatoshi

Hirokazu Kanazawa

Hiroshi Shirai