Gichin Funakoshi

Taiji Kase

Nakajame Masatoshi

Hirokazu Kanazawa

Hiroshi Shirai